Toets en examen

Toetsbeleid

Leerlingen worden tijdens hun gehele schoolloopbaan getoetst. Op basis van de resultaten van deze toetsen worden belangrijke beslissingen genomen. Er moet duidelijk zijn wat er nu precies getoetst wordt, hoe er gemeten wordt en welke weging de beoordeling van de toets zal hebben.

Afspraken

 •  In het vakwerkplan van de sectie zijn de procedure voor het tot stand komen van toetsen en de normering beschreven.
 • Voor de leerlingen met een dyslexieverklaring, geldt dat zij recht hebben op de faciliteiten zoals die zijn beschreven in het
  protocol dyslexie.
 • Er is een toetsplan per leerjaar en vak, waarin staat welke toetsen op welk moment afgenomen worden. Ook staan de toetsen
  met weging op voorhand in SOMtoday en zijn opgenomen in het vakwerkplan.
 • De toetskwaliteit en de normering wordt bewaakt door de sectie.
  – Elke (nieuwe) repetitie wordt vooraf besproken met ten minste één sectiegenoot;
  – De normering wordt van tevoren vastgesteld door de sectie;
  – Elke toets wordt met de klas door de docent nabesproken.
 • Toetsen met een weging 2 of meer worden minimaal een week van te voren opgegeven.
 • Toetsen worden binnen 10 werkdagen nagekeken en ingevoerd in SOMtoday.
 • Als er een verkort rooster (40 minuten) wordt gedraaid, worden er of geen toetsen gegeven of wordt de lengte van de toets
  aangepast.
 • Er vindt jaarlijks een evaluatie van de toetsen plaats per leerjaar en afdeling door (leden van) de sectie.
 • De verantwoordelijkheid voor het inhalen van een gemiste toets en/of het niet op tijd inleveren van een verslag ligt bij de
  leerling. De leerling maakt hiervoor een afspraak met de docent. Nadat de afspraak is gemaakt, wordt de toets in principe
  binnen 10 werkdagen ingehaald, of het verslag ingeleverd. De docent checkt of leerlingen afspraken en onderneemt daar waar
  nodig actie om de afspraken met de leerling te maken.
 • In Somtoday worden alleen behaalde resultaten ingevuld. Het invoeren van het cijfer 1 of een * is niet toegestaan. Alleen bij fraude wordt het cijfer 1 toegekend.
 • Als een toets komt te vervallen doordat de les niet doorgaat, dan plant de docent een nieuwe afspraak en zorgt dat de klas
  daarvan op de hoogte is.
 • Het rapportcijfer van het eindrapport is het voortschrijdende gemiddelde van alle tot dan toe behaalde cijfers, waarbij de
  bijbehorende wegingsfactoren zijn gehanteerd.
 • In de onderbouw zijn er determinerende toetsen benoemd, met een zwaardere weging en inhoud. Deze toetsen moeten er voor
  zorgen dat de leerlingen op het juiste niveau instromen in de bovenbouw.
 • Voor rekenen en taal maken we gebruik van extern genormeerde toetsen; CITO Volgsysteem VO en de toetsen Muiswerk.
 • Leerlingen hebben maximaal 2 toetsen per dag. Toetsen zonder voorbereiding mits gemeld in SOM, vallen hierbuiten.

Voor het volledige toetsbeleid, klik hier: Toetsbeleid VC Cortenbosch 2019-2020

Examen (PTA)

Het schoolexamen, ook wel het programma van toetsing en afsluiting geheten, is in Nederland het deel van het eindexamen dat over de gehele bovenbouw wordt afgenomen. Hieronder vindt u het overzicht van het schoolexamen PTA voor schooljaar 2019-2020 en de examenreglementen voor leerjaar 3 en 4.

Examenreglement 2019-2020 3 Mavo-GT-KB-BB

PTA 3 Basis 2019-2020

PTA 3 Kader 2019-2020

PTA 3 Mavo 2019-2020

 

Examenreglement 2019-2020 4 Mavo-GT-KB-BB

PTA 4 Basis 2019-2020

PTA 4 Kader 2019-2020

PTA 4 Mavo 2019-2020