Aandachtsfunctionaris

Een aandachtsfunctionaris is een contactpersoon binnen de organisatie die deskundig is op het gebied van kindermishandeling en goed op de hoogte is van de meldcode. Het gaat om taken in zowel beleid als uitvoering.

De aandachtsfunctionaris zorgt dat kindermishandeling op de beleidsagenda van de organisatie blijft en volgt de beleidsontwikkelingen.

De aandachtsfunctionaris is vraagbaak voor medewerkers, biedt begeleiding wanneer de meldcode in werking treedt en onderhoudt contacten met externe organisaties.

De meldcode luidt als volgt:

  1. In kaart brengen van de signalen.
  2. Overleg met deskundigen, zo nodig advies inwinnen bij ‘Veilig Thuis’ (zie hieronder punt 5).
  3. Gesprek met de leerling en/of ouder(s)/verzorger(s), afhankelijk van leeftijd en situatie.
  4. Afwegen van de signalen van geweld of kindermishandeling.
  5. Actie ondernemen:
    ● Hulp organiseren met medewerking van leerling/ouder(s)/verzorger(s)
    ● Melden bij ‘Veilig Thuis’

Aandachtsfunctionaris

Mevr. M.F. Huijgen
m.huijgen@veluwscollege.nl